مشخصات خدمات پیشگامان - شبدیز 

 

نام سرویس

قیمت خالص ریال

 4 مگابیت | 40 گیگ بین الملل معادل 120 گیگ داخلی| 1 ماهه

400,000

4 مگابیت | 120 گیگ بین الملل معادل 360 گیگ داخلی| 3 ماهه

1,200,000

4 مگابیت | 240 گیگ بین الملل معادل 720 گیگ داخلی| 6 ماهه

2,280,000

4 مگابیت | 480 گیگ بین الملل معادل 1440 گیگ داخلی| 12ماهه

4,320,000

 طراحی و اجرا انسیه زارع