مشخصات خدمات پیشگامان - شبدیز 

 

نام سرویس

قیمت خالص تومان

 ترافیک بین الملل 5000 گیگ  سرعت تا 16 مگابیت 6 ماهه

270000

ترافیک بین الملل 800 گیگ  سرعت تا 8 مگابیت  یکساله

300000

 ترافیک بین الملل 500 گیگ سرعت تا 4 مگابیت یکساله

 250000

 ترافیک بین الملل 1500 گیگ سرعت تا 10مگابیت  3ماهه

 111000

 طراحی و اجرا انسیه زارع