مشخصات خدمات پیشگامان - شبدیز 

ردیف

نام سرویس

قیمت خالص ریال

شرایط فروش

 

1

جشنواره تابستانه|1مگابیت| 20 گیگ بین الملل معادل 60 گیگ داخلی |3ماهه

200,000

ویژه فروش اولیه

دارد

2

جشنواره تابستانه|1مگابیت| 20 گیگ بین الملل معادل 60 گیگ داخلی |12ماهه

200,000

ویژه فروش اولیه

ندارد

3

جشنواره تابستانه|8مگابیت| 20 گیگ بین الملل معادل 60 گیگ داخلی |3ماهه

900,000

ویژه فروش اولیه

دارد

4

16مگ|5000 گیگ ترافیک بین الملل معادل 15000 گیگ ترافیک داخلی|6 ماهه

2,400,000

ویژه فروش اولیه

دارد

 طراحی و اجرا انسیه زارع